Features Overview

รองรับองค์กรทุกขนาด

รองรับหมายเลขภายในได้ต้ังแต่ 20 ไปจนถึง 1,000 หมายเลข ด้วย model ที่แตกต่างกัน สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบสาขาเดี่ยวและหลายสาขาจึงเหมาะกับองค์ทุกขนาด

รองรับสายนอกหลายแบบ

รองรับสายนอกได้ทั้งแบบ Analog, Digital E1 และ SIP Trunk จํานวนสูงสุดถึง 1,000 หมายเลข พร้อมรองรับหมายเลขแบบ Direct Inward Dialing (DID)

ระบบบันทึกเสียง

บันทึกเสียงการสนทนาพร้อมเปิดฟังบนหน้า Web Management หรือเลือก Download มาไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

รายงานการโทร

บันทึกการโทรของพนักงาน สามารถวิเคราะห์และออกรายงานการใช้งานพร้อมทั้งค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ผ่านทางหน้า Web Management

ระบบตอบรับอัตโนมัติ

รองรับระบบ Multi-Proposed Interactive Voice Response (IVR) เพื่อตอบโต้กับสายที่โทรเข้ามาผ่านการกดปุ่มโทรศัพท์ สามารถกำหนดเมนูได้หลายระดับ

รองรับ Smart Devices

สามารถใช้งานกับ Smart Devices เช่นโทรศัพท์ iPhone หรือ Android มาเป็นหมายเลขภายในขององค์กรได้โดยเชื่อมต่อผ่านทาง Wifi หรือทางเครือข่าย 3G/4G

ระบบประชุมสาย

รองรับการประชุมสาย (Conference Call) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม สามารถกำหนด PIN Code ได้เพื่อความปลอดภัยในการเข้าสู่ห้องประชุม พร้อมบันทึกเสียงการประชุม

กำหนดนโยบายการโทร

สามารถกำหนดนโยบายการโทรได้ เช่น จํากัดให้พนักงานบางคนหรือบางแผนกไม่สามารถออกหมายเลขต่างประเทศในบางช่วงเวลาได้เป็นต้น

ประหยัดค่าโทร

ด้วยหลากหลายวิธีที่จะช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดค่าโทรศัพท์ได้สูงสุดถึง 60% ไม่ว่าจะเป็นค่าโทรออกสายนอก (ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ) หรือโทรระหว่างสาขา

รองรับระบบ Fax Server

สามารถรับส่ง Fax ผ่านระบบในรูปแบบไฟล์ pdf แนบเข้าสู่ Email ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่อง Fax อีกต่อไป

รองรับ Gigabit Ethernet

เครื่องโทรศํพท์ IP Desk Phone สามารถรองรับความเร็วระดับ Gigabit Ethernet จึงไม่สร้างผลกระทบต่อความเร็วของระบบ Gigabit network ขององค์กรโดยรวม

ปลอดภัยเมื่อโทรผ่าน Internet

มั่นใจในความปลอดภัยด้วย zeabix Secured Gateway ตรวจสอบทุกสายที่โทรเข้ามาทุกช่องทางโดยเฉพาะ SIP Trunk และการโทรผ่าน Internet เพื่อป้องกันการโจมตีผ่านระบบ IP-PBX